19
Kvě
Off

OSN

Hlavní cíl zůstává stejný, a to udržet světový mír, bezpečnost a spravedlivé vztahy mezi státy a v neposlední řadě také humanitní a rozvojová pomoc.
26.6. 1946 se na konferenci rozhodlo o vzniku Organizace spojených národů. Zakládajících členů nebylo zrovna málo. Mezi 50 států se ředí i Československo. Hlavní sídlo je v New Yorku a mezi oficiální jazyky patří angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština.
Přejdeme nyní k jednotlivým orgánům, které OSN tvoří. Možná nejznámější jsou Modré barety neboli Mírové síly. Jedná se o vojenské jednotky, které organizace poskytují, a to z hlavě z toho důvodu, aby udržovali mír. Členové však nesmějí použít fyzickou sílu, pokud nejde o ohrožení jejich životů. Jejich hlavním úkolem je monitorovat situaci po uzavření dohod a pomáhat civilnímu obyvatelstvu.
barevné ruce
Dalším důležitým orgánem jsou Mezinárodní trestní tribunály. Ty stíhají pachatele, kteří se provinili zločinem proti míru a lidskosti. Tyto zločiny se dělí do tří kategorií, proti míru (příprava války), válečné (vraždy civilního obyvatelstva) a proti lidskosti (zotročování). Potom pachatel předstoupí před Mezinárodní trestný soud, který je oprávněn k vyšetřování a trestání osoby zodpovědné za výše zmíněné zločiny.
státní vlajky
Přejdeme už ke samotné vnitřní organizaci. Jeden z hlavních řídích orgánů je Valné shromáždění. V něm je zastoupen každý členský stát a má jeden hlas. Rozhodují o nejdůležitějších rozhodnutí, jako například přijmutí nového člena nebo stanovení rozpočtu. Na takové rozhodnutí potřebují 2/3 hlasů. Při méně důležitém rozhodování již stačí pouhá většina hlasů.
Další z úkolů Valného shromáždění je volit státy do Rady bezpečnosti. Ta se skládá z 15 států přičemž 5 států (Čína, Francie USA Velká Británie a Rusko jsou stálými členy) a 10 je zvoleno na dobu 2 let. Členské země se střídají v předsednictví po měsíci. Jejich hlavními úkoly je projednávání situací, které by mohly vést ke konfliktům a návrhy podmínek smíření.
A nesmíme zapomenout na Sekretariát, ten má na starost realizaci rozhodnutí a zpracování podkladových informací. Dále Hospodářská a sociální rada, která je tvořena 54 členy volených Valným shromáždění na dobu tří let s úkolem projednávat mezinárodní sociální a ekonomické otázky.